<< do strony głównej

    << oblicz składkę ubezpieczeniową w PZU

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

Zielona Karta chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

PZU przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia.

Jeśli kupiłeś ubezpieczenie OC w PZU, otrzymasz Zieloną Kartę BEZPŁATNIE!

Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Od dnia 1 stycznia 2009r. Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw:
Albania, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Białoruś, Rosja, Czarnogóra, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Tunezja, Iran, Turcja, Izrael, Ukraina