<< do strony głównej

Ubezpieczenie Turystyczne Wojażer

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Ubezpieczenie Wojażer to oferta przede wszystkim dla tych, którzy planują jednorazowy, krótki wyjazd poza granice Polski. Jeżeli jedziesz na np. na narty na Słowację lub planujesz wakacje w Egipcie, ta oferta jest dla Ciebie.  

Jeśli przebywając poza granicami kraju, ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, pokryjemy koszty Twojego leczenia. Możesz liczyć na naszą pomoc w zakresie zwrotu poniesionych nakładów finansowych m. in. z tytułu:

1. wizyt lekarskich,
2. zabiegów ambulatoryjnych,
3. badań np. krwi, RTG, EKG, USG,
4. pobytu i leczenia w szpitalu,
5. leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych i bólowych,
6. transportu do placówki medycznej,
7. naprawy lub zakupu okularów i protez,
8. akcji poszukiwawczej w górach i na morzu, prowadzonej przez wyspecjalizowane jednostki.

Co to oznacza w praktyce?

Przykład: uległeś wypadkowi i w jego wyniku złamałeś nogę.  Jesteś zmuszony zapłacić z własnych środków za wykonanie niezbędnych badań (np. RTG), za leczenie i w końcu za materiały opatrunkowe. W takiej sytuacji możesz liczyć na pomoc PZU. Zadzwoń do Centrum Alarmowego, udziel wszelkich wymaganych przez konsultanta informacji i postępuj zgodnie z jego wytycznymi.

Zakres ubezpieczenia

PZU SA w ramach ubezpieczenia Wojażer udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci pokrycia kosztów leczenia oraz usług assistance - do wyboru przez ubezpieczonego: Assistance Standard (gwarantuje się ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski) albo Assistance Lux/Business, które poza usługami Standard obejmuje m. in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, wizytę bliskiej osoby, wynajęcie zmiennika kierowcy, zastępstwo w podróży służbowej.

Dodatkowe świadczenia

Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczonemu przysługuje taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu), ubezpieczenie bagażu podróżnego (odpowiedzialność PZU S.A. obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, katastrof, zdarzeń losowych itp.), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (PZU S.A. odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej), ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży i zakupionej na terytorium RP m. in. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub osoby bliskiej, kradzieżą lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, poważną szkodą w miejscu zamieszkania itp.

Sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczającym i może wynosić:

dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance od 500 do 100 000 euro;
dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 500 euro, 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro albo 4 000 euro,
dla ubezpieczenia bagażu podróżnego 150 euro, 300 euro, 500 euro albo 1000 euro,
dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 20 000 euro, 50 000 euro, 80 000 euro, 100 000 euro albo 140 000 euro; za szkody rzeczowe suma gwarancyjna wynosi 10 proc. sumy ustalonej za szkody na osobie,
dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu cena imprezy określona w umowie uczestnictwa.


Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą

Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów leczenia osób przebywających za granicą powstałych w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku oraz trwałe skutki nieszczęśliwego wypadku zaistniałego podczas pobytu za granicą.
Umowa zapewnia także pokrycie kosztów transportu medycznego oraz pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Adresatem oferty są z jednej strony osoby wyjeżdżające z Polski do pracy, nauki lub turystycznie, z drugiej natomiast przedsiębiorstwa i instytucje, które często delegują swych pracowników za granicę.

Przedmiot ubezpieczenia

Zobowiązania PZU S.A. obejmują:

  • pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia ubezpieczonych osób w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków,
  • odszkodowanie z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków

Warianty ochrony

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą można zawrzeć według jednego z trzech wariantów różniących się sumami ubezpieczenia kosztów leczenia i zakresem terytorialnym:

  • wariant A – Europa i kraje basenu Morza Śródziemnego, koszty leczenia 20 000 USD
  • wariant B – cały świat, koszty leczenia 30 000 USD,
  • wariant C – cały świat, koszty leczenia 50 000 USD

Okres ubezpieczenia

Umowę można zawrzeć na krótki okres (nawet już od jednego dnia), przewidziano jednak możliwość jej wielokrotnego przedłużania aż do jednego roku.
Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem można objąć ryzyko wynikające z wykonywania pracy za granicą, a także wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania narciarstwa/snowboardu rekreacyjnie.

 

Zapraszam na spotkanie w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie. Z przyjemnością przedstawię szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia Państwa podróży.

Kontakt telefoniczny:  600 323 836